ABOUT WUR | CHINESE IN WUR | TO BE A WURer | CHINESE CULTURE | ABOUT CASSW

 

About CASSW

会徽

以同学会英文全称的首字母组成,字母稍有变形,形成一个连贯的整体。颜色以中国国色-红色为主,以荷兰国色-橙色为辅。

会旗会旗包含瓦赫宁根大学和全荷中国同学会的标志。 用于各种户内或户外活动。

口号

CASSW: A unique China-Holland link

瓦赫宁根中国同学会是联结中国和荷兰的独特纽带